ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿ - ಕೆ.ಎಸ್.ಎನ್.ಡಿ.ಎಮ್.ಸಿ.
ಆರ್ಕೈವ್ ಡೇಟಾ ಹೋಲಿಕೆ
ವಿ.ಎಲ್.ಆರ್. - ತುಂತುರು ಮಳೆ (>=0.5 To <2.4):
ಎಲ್.ಆರ್ - ಹಗುರವಾದ ಮಳೆ(>=2.5 To <7.5):
ಎಮ್.ಆರ್. - ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ(>=7.5 To <35.5):
ಆರ್.ಎಚ್.ಆರ್. - ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ(>=35.5 To <64.5):
ಎಚ್.ಆರ್. - ಭಾರಿ ಮಳೆ(>=64.5 To <124.4):
ವಿ.ಎಚ್.ಆರ್. - ಅತೀ ಭಾರಿ ಮಳೆ(>=124.4):
ಅತೀ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಸಾಧಾರಣ ಮಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಳೆ
ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲ
ಯಾವುದೇ ಘಟನೆ ಇಲ್ಲ